Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden voor Anne-Marie Wonen, een interieur en accessoires webshop

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Anne-Marie Wonen en de klant.
  2. Bestellingen en betalingen 2.1. De klant plaatst een bestelling via de website van Anne-Marie Wonen. 2.2. Anne-Marie Wonen bevestigt de bestelling en geeft de klant informatie over de betaling. 2.3. De klant betaalt het verschuldigde bedrag via de betaalmogelijkheden die Anne-Marie Wonen aanbiedt.
  3. Levering 3.1. Anne-Marie Wonen levert de bestelling af op het door de klant opgegeven adres. 3.2. De leveringstermijn wordt vermeld op de website en is indicatief. 3.3. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
  4. Retourneren 4.1. De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. 4.2. Het retourneren van de bestelling is voor rekening van de klant, tenzij de producten gebreken vertonen. 4.3. Anne-Marie Wonen betaalt het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug.
  5. Garantie en klachten 5.1. Anne-Marie Wonen staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de wettelijke eisen. 5.2. De klant dient klachten binnen bekwame tijd na ontdekking bij Anne-Marie Wonen te melden. 5.3. Anne-Marie Wonen zal de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en contact opnemen met de klant over de afhandeling.
  6. Aansprakelijkheid 6.1. Anne-Marie Wonen is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Anne-Marie Wonen. 6.2. Anne-Marie Wonen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7. Overmacht 7.1. Anne-Marie Wonen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 7.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere van buiten komende oorzaak die redelijkerwijs niet voorzienbaar was en waarop Anne-Marie Wonen geen invloed kan uitoefenen.
  8. Toepasselijk recht en geschillen 8.1. Op alle overeenkomsten tussen Anne-Marie Wonen en de klant is Nederlands recht van toepassing. 8.2. Geschillen tussen Anne-Marie Wonen en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Anne-Marie Wonen gevestigd is.